2019 KOMPLEMENTÄR | PantHa Rei

Pantha rhei I | 2019 | 60 x 50 cm | Öl auf Papier
Pantha rhei I | 2019 | 60 x 50 cm | Öl auf Papier
Pantha rhei III | 2019 | 50 x 60 cm | Öl auf Papier
Pantha rhei III | 2019 | 50 x 60 cm | Öl auf Papier
Panta rhei IV | 2019 | 50 x 60 cm | Öl auf Leinwand
Panta rhei IV | 2019 | 50 x 60 cm | Öl auf Leinwand
Pantha rhei II | 2019 | 60 x 50 cm | Öl auf Papier
Pantha rhei II | 2019 | 60 x 50 cm | Öl auf Papier
Panta rhei IV | 2019 | 50 x 60 cm | Öl auf Leinwand
Panta rhei IV | 2019 | 50 x 60 cm | Öl auf Leinwand
Panta rhei VI | 2019 | 100 x 120 cm | Öl auf Leinwand
Panta rhei VI | 2019 | 100 x 120 cm | Öl auf Leinwand

Panta rhei VII | 2029 |  140 x 160 cm | Öl auf Leinwand
Panta rhei VII | 2029 | 140 x 160 cm | Öl auf Leinwand

Komplemetär I | 2019 | 100 x 120 cm | Öl auf Leinwand
Komplemetär I | 2019 | 100 x 120 cm | Öl auf Leinwand
Komplementär III | 2019 | 100 x 120 cm | Öl auf Leinwand
Komplementär III | 2019 | 100 x 120 cm | Öl auf Leinwand
Komplementär II | 2019 | 50 x 60 cm | Öl auf Papier
Komplementär II | 2019 | 50 x 60 cm | Öl auf Papier
Komplementär IV | 2019 | 100 x 120 cm | Öl auf Leinwand
Komplementär IV | 2019 | 100 x 120 cm | Öl auf Leinwand