Variationen Sommer 2023

Variationen X | 2023 | 100 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen X | 2023 | 100 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen IX | 2023 | 100 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen IX | 2023 | 100 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen I | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen I | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen II | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen II | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen IV | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen IV | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen III | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen III | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen V | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen V | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand

Variationen VI | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen VI | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen VII | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen VII | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand

Variationen VII | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen VII | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen IX | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen IX | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand

Variationen X | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen X | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen XI | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Variationen XI | 2023 | 60 x 80 cm | Acryl auf Leinwand


2023 Streifen

Streifen I | 2023 | Acryl auf Leinwand | 100 x 120 cm
Streifen I | 2023 | Acryl auf Leinwand | 100 x 120 cm
Streifen II | 2023 | Acryl auf Leinwand | 100 x 120 cm
Streifen II | 2023 | Acryl auf Leinwand | 100 x 120 cm

Im Wald I | 2023 | 50 x 60 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald I | 2023 | 50 x 60 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald II | 2023 | 50 x 60 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald II | 2023 | 50 x 60 cm | Acryl auf Leinwand

Im Wald III | 2023 | 50 x 60 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald III | 2023 | 50 x 60 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald IV | 2023 | 70 x 100 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald IV | 2023 | 70 x 100 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald V | 2023 | 70 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald V | 2023 | 70 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald VI | 2023 | 70 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald VI | 2023 | 70 x 80 cm | Acryl auf Leinwand

Im Wald VII | 2023 | 70x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald VII | 2023 | 70x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald VIII | 2023 | 60 x 70 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald VIII | 2023 | 60 x 70 cm | Acryl auf Leinwand

Im Wald IX | 2023 | 70 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald IX | 2023 | 70 x 80 cm | Acryl auf Leinwand


Im Wald X  | 2023 | 100 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald X | 2023 | 100 x 80 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald XI | 2023 | 100 x 120 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald XI | 2023 | 100 x 120 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald XII | 2023 | 100 x 120 cm | Acryl auf Leinwand
Im Wald XII | 2023 | 100 x 120 cm | Acryl auf Leinwand